Wirtualny Urząd

Wydział:    Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Grupa tematyczna:    Drzewa, krzewy - zezwolenia
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 ŁĘCZNA, pl. KOŚCIUSZKI 5
tel. (081) 752-02-13, fax 752-02-42
www.leczna.pl, e-mail: info@um.leczna.pl, Gadu-Gadu: 959597,
Biuro Obsługi Interesanta (081) 752-40-01
GODZINY PRACY: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.00-15.00, wtorek 8.00-16.00
Karta usługi nr
GKiOŚ-06
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Data zatwierdzenia 12.07.2010 r.

GKiOŚ-06 Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów

■ Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków.
■ Opłaty za usunięcie drzew lub krzewów ponosi posiadacz nieruchomości.

Nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów:
1) w lasach (sprawę załatwia leśniczy);
2) owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;
3) na plantacjach drzew i krzewów;
4) których wiek nie przekracza 10 lat.

DATA ZATWIERDZENIA:

12.07.2010 r.

Wymagane dokumenty i miejsce ich składania

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów (DRUK DO POBRANIA w Biurze Obsługi Interesanta, pok. nr 8).
■ Wniosek powinien zawierać:
1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości,
2) tytuł prawny władania nieruchomością,
3) nazwę gatunku drzewa lub krzewu,
4) obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm,
5) przeznaczenie terenu na którym rośnie drzewo lub krzew,
6) przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu,
7) wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy,
8) rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości.

2. Dokumenty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Łęcznej (pok. nr 8) lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego, Pl. Kościuszki 5.
3. Godziny pracy Urzędu: poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7.00 - 15.00, wtorek: 8.00 - 16.00.

Opłaty

Nie pobiera się opłaty skarbowej.

Termin załatwienia sprawy przez urząd

Do 30 dni od daty złożenia dokumentów.

Sposób odwołania

W przypadku niezadowolenia z wydanej decyzji, wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie, za pośrednictwem Burmistrza Łęcznej. Odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Łęcznej, pok. nr 8, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji wnioskodawcy. Złożenie odwołania jest zwolnione od opłaty.

Podstawa prawna

■ Art. 83 - 86 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.)
■ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. z 2004 r. Nr 228, poz. 2306).

Sprawę załatwia

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
ST. DS. OCHRONY ŚRODOWISKA, PL. KOŚCIUSZKI 5, POK. NR 11
TEL. 81-752-03-59

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza