Wirtualny Urząd

Wydział:    Referat Podatkowy
Grupa tematyczna:    Podatki
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 ŁĘCZNA, pl. KOŚCIUSZKI 5
tel. (081) 752-02-13, fax 752-02-42
www.leczna.pl, e-mail: info@um.leczna.pl, Gadu-Gadu: 959597,
Biuro Obsługi Interesanta (081) 752-40-01
GODZINY PRACY: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.00-15.00, wtorek 8.00-16.00
Karta usługi nr
PD-07
REFERAT PODATKOWY
Data zatwierdzenia 28.07.2016 r.

PD-07 Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do prod. rolnej

DATA ZATWIERDZENIA:

■ 28.07.2016 r.

Wymagane dokumenty i miejsce ich składania

■ Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (druk do pobrania w Referacie Podatkowym, pok. nr 3). Wniosek o zwrot podatku składa się w terminach:
- od 1 lutego do ostatniego dnia lutego danego roku;
- od 1 sierpnia do 31 sierpnia
■ Faktury VAT albo potwierdzone przez upoważnionego przez Burmistrza pracownika Urzędu Miejskiego za zgodność z ich oryginałem (oryginał do wglądu), kopie stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.
■ W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, pisemną zgodę pozostałych współposiadaczy (na wniosku).
■ Dokumenty należy składać w Referacie Podatkowym Urzędu Miejskiego, Plac Kościuszki 5, pok. nr 3.
■ Godziny pracy Urzędu Miejskiego w Łęcznej: poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7.00 - 15.00, wtorek: 8.00 - 16.00.

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy przez urząd

Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji następuje w terminach:
■ 2 - 30 kwietnia w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie;
■ 1 - 31 października w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
Decyzja jest dostarczana pocztą, za potwierdzeniem odbioru, w ciągu miesiąca od złożenia wniosku.

Sposób odwołania

W przypadku niezadowolenia z wydanej decyzji wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia odwołania na piśmie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Łęcznej.
Odwołanie należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Łęcznej (pok. nr 8). Złożenie odwołania nie podlega opłatom.

Podstawa prawna

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1)
z dnia 20 grudnia 2018 r.

Sprawę załatwia

REFERAT PODATKOWY
PL. KOŚĆIUSZKI 5, POK. NR 3
TEL. 81-535-86-11, 81-535-86-12, 81-535-86-13, 81-535-86-14, 81-535-86-15, 81-535-86-17, 81-535-86-18

Formularz do pobrania

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza