Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia

02-01-2018, 14:15

ZARZĄDZENIE NR 1/2018 BURMISTRZA ŁĘCZNEJ z dnia 2 stycznia 2018 w sprawie: przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w 2018 r.

Wydane na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm. ) oraz rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300)

Treść zarządzenia oraz wzór oferty i umowy dostępne są w poniższych załącznikach.

Pliki do pobrania

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza