Tryb pozakonkursowy - ogłoszenie

15-05-2017, 13:57

Burmistrz Łęcznej, uznając celowość realizacji zadania przedstawionego przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej podaje do publicznej wiadomości informację o ofercie realizacji zadania publicznego złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.);

Oferta realizacji zadania publicznego: skan oferty w załączniku

Data wpływu oferty: 11.05.2017 r.
Data upublicznienia: 15.05.2017 r.
Nazwa organizacji: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej
Nazwa zadania: 550-lecie nadania prawa miejskiego - wystawa
Termin zgłaszania uwag: 22.05.2017 r.

Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wniosek organizacji pozarządowej oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w/w ustawy możliwe jest zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Warunki skorzystania z trybu pozakonkursowego:
- wysokość dofinansowania lub finansowania takiego zadania nie może przekroczyć kwoty 10 000 zł
- zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni
- łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, w trybie pozakonkursowym nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł w danym roku budżetowym a wysokość środków finansowych przyznanych w trybie pozakonkursowym nie może przekroczyć 20 % dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

PROCEDURA:
1. Organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 w/w ustawy występuje do Burmistrza Łęcznej z ofertą realizacji zadania publicznego. Oferta musi spełniać wymogi wskazane w art. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Burmistrz Łęcznej rozpatruje złożoną ofertę pod względem celowości realizacji zadania publicznego.
3. Zaakceptowana oferta upubliczniana jest w ciągu 7 dni od momentu wpływu do Urzędu Miejskiego poprzez zamieszczenie jej:
- w Biuletynie Informacji Publicznej
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łęcznej
- na stronie internetowej www.leczna.pl w zakładce przeznaczonej dla organizacji pozarządowych
4. Wszelkie uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Łęcznej, w terminie 7 dni od dnia jej upublicznienia.
5. Umowa na realizację zadania zawierana jest po upływie wskazanych 7 dni i rozpatrzeniu ewentualnych uwag do oferty.

 

 

Pliki do pobrania

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza