Tryb pozakonkursowy - ogłoszenie

16-03-2017, 14:27

Burmistrz Łęcznej, uznając celowość realizacji zadania przedstawionego przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży SIGNUM podaje do publicznej wiadomości informację o ofercie realizacji zadania publicznego złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817);

Oferta realizacji zadania publicznego: skan oferty w załączniku

Data wpływu oferty: 14.03.2017 r.

Data upublicznienia: 16.03.2017 r.
Nazwa organizacji: Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży SIGNUM

Nazwa zadania: Organizacja różnorodnych form upowszechniania kultury

Festyn – Świat wokół mnie

Termin zgłaszania uwag: 23.03.2017 r.

Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.), na wniosek organizacji pozarządowej oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w/w ustawy możliwe jest zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Warunki skorzystania z trybu pozakonkursowego:

-wysokość dofinansowania lub finansowania takiego zadania nie może przekroczyć kwoty 10 000 zł
-zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni
-łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, w trybie pozakonkursowym nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł w danym roku budżetowym a wysokość środków finansowych przyznanych w trybie pozakonkursowym nie może przekroczyć 20 % dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

PROCEDURA:
1. Organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 w/w ustawy występuje do Burmistrza Łęcznej z ofertą realizacji zadania publicznego. Oferta musi spełniać wymogi wskazane w art. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Burmistrz Łęcznej rozpatruje złożoną ofertę pod względem celowości realizacji zadania publicznego.

3. Zaakceptowana oferta upubliczniana jest w ciągu 7 dni od momentu wpływu do Urzędu Miejskiego poprzez zamieszczenie jej:
- w Biuletynie Informacji Publicznej
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łęcznej
- na stronie internetowej www.leczna.pl w zakładce przeznaczonej dla organizacji pozarządowych

4. Wszelkie uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Łęcznej, w terminie 7 dni od dnia jej upublicznienia.

5. Umowa na realizację zadania zawierana jest po upływie wskazanych 7 dni i rozpatrzeniu ewentualnych uwag do oferty.


Pliki do pobrania

  • Tryb pozakonkursowy - ogłoszenie i oferta realizacji
    1.pdf

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza