Nowa jakość życia - rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej w Gminie Łęczna

20-08-2019, 14:30

Gmina Łęczna w Partnerstwie z Łęczyńskim Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych realizuje projekt „Nowa jakość życia – rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej w Gminie Łęczna”.

(w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Numer i nazwa Osi priorytetowej: 11 Włączenie społeczne, Numer i nazwa Działania: 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne, nr umowy o dofinansowanie 152/RPLU.11.02.00-06-0157/18-00 z dnia 10.06.2019 r.)

Celem głównym projektu „Nowa jakość życia…” jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej niepełnosprawnych i niesamodzielnych osób z zaburzeniami psychicznymi z miasta i gminy Łęczna, poprzez zapewnienie wsparcia w formie usług opiekuńczych, specjalistycznych, Klubu Samopomocy, usług asystenckich, Środowiskowego Domu Samopomocy oraz usług mieszkalnictwa chronionego.
Zapraszamy do udziału w projekcie osoby w wieku od 18 do 80 lat, zamieszkałe na terenie miasta i gminy Łęczna.
Rekrutacja trwa od 1.07.2019r. do 30.09.2019r.

Dokumenty rekrutacyjne:
- formularz zgłoszeniowy zawierający dane osobowe,
-  oświadczenie o spełnianiu kryterium dostępu do projektu (zamieszkanie na terenie gminy Łęczna),
- orzeczenie o niepełnosprawności lub inny dokument/opinia poświadczająca stan zdrowia wydany przez lekarza.

W ramach projektu oferujemy:
- Opiekę psychologa, pracownika socjalnego, opiekuna oraz asystenta osoby niepełnosprawnej
-  Indywidualne wsparcie i pomoc w wykonywaniu codziennych czynności
- Przygotowanie do samodzielności w pokonywaniu codziennych trudności
- Udział w Klubie Samopomocy                                                              
- Usamodzielnienie w formie Mieszkań Treningowych
- Udział w Klubie Rodzin
- Usługi opiekuńcze
- Specjalistyczne usługi opiekuńcze
Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się od poniedziałku do piątku w godzinach 1000 - 1600 do Łęczyńskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych lub Środowiskowego Domu Samopomocy w Łęcznej ul. Akacjowa 11, I piętro pokój nr 15.
Osoba do kontaktu: Katarzyna Barcikowska, Anna Płoszaj (81) 462 72 74.

Pliki do pobrania

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza