Ogłoszenie o powtórnym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łęczna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

22-07-2019, 11:39

OGŁOSZENIE
Burmistrza Łęcznej o powtórnym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łęczna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Stosownie do art. 17, pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm) oraz art. 39, ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) jak również stosownie do uchwały nr XXVIII/184/2013 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łęczna zawiadamiam o powtórnym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łęczna w granicach administracyjnych gminy z wyłączeniem Miasta Łęczna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Zmiana planu obejmuje Gminę Łęczna w jej granicach administracyjnych z wyłączeniem Miasta Łęczna.

Przedmiotem prognozy oddziaływania na środowisko jest ocena oddziaływań na środowisko w wyniku realizacji zmiany planu.

Projekt zmiany planu udostępniony będzie w dniach od 15 lipca 2019 r. do 12 sierpnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łęcznej w sali nr 19, w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek, piątek od 10.00 do 13.00; wtorek od 13.00 do 16.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 sierpnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łęcznej o godz. 11.00.

Uwagi i wnioski do projektu zmiany planu może wnosić każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu wyłożonym do publicznego wglądu. Uwagi i wnioski do projektu zmiany planu należy składać na piśmie lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, opatrzonej podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej do Burmistrza Łęcznej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, a także oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 sierpnia 2019 r.

Uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 sierpnia 2019 r.

Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Łęcznej.

Burmistrz Łęcznej

[aktualizacja 15.07.2019]

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza