VIII Sesja Rady Miejskiej w Łęcznej w dniu 24 kwietnia 2019 - Oglądaj na żywo od 14:00

18-04-2019, 09:30

VIII Sesja Rady Miejskiej w Łęcznej w dniu 24 kwietnia 2019 r. w sali posiedzeń Rady Miejskiej, Pl. Kościuszki 22. Początek obrad – godz. 14:00  Transmisja na żywo dostępna tutaj.

Przewidywany porządek obrad:
1.    Otwarcie Sesji – stwierdzenie quorum.
2.    Przyjęcie poprawek do porządku obrad.
3.    Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami.

4.    Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły podstawowej w Ciechankach Łęczyńskich.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi, dziennymi opiekunami, podmiotami zatrudniającymi dziennych opiekunów oraz osobami fizycznymi prowadzącymi na własny rachunek działalność dziennego opiekuna.
7.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dla dzieci, które do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łęczna.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Łęczna do realizacji projektu partnerskiego pn. Program aktywizacji społeczno – zawodowej – Łęczna, Cyców, Milejów, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie, Konkurs otwarty nr RPLU.11.01.00-IP.02-06-002/18, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy dla ronda położonego w granicach administracyjnych Miasta Łęczna.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 – 2026.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łęczna na 2019 rok.

13.    Wolne wnioski.
14.    Sprawy organizacyjne.
15.    Zakończenie obrad.


Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza