Aktywni na rynku pracy - wsparcie dla osób niepełnosprawnych

16-05-2017, 08:21

Fundacja „Fundusz Inicjatyw” realizuje projekt "Aktywni na rynku pracy". Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.1 Aktywne włączenie.

W ramach projektu fundacja oferuje bezpłatne wsparcie dla osób spełniających łącznie poniższe warunki:
• są osobami niepełnosprawnymi (stopień lekki lub umiarkowany);
• pozostają bez zatrudnienia (w przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy – mają określony III. profil pomocy, dla osób niezarejestrowanych w urzędach pracy – brak dodatkowych wymagań);
• zamieszkują na terenie woj. lubelskiego (w rozumieniu KC);
• są zdolne i gotowe do uczestnictwa w szkoleniu zawodowym z wybranego zakresu (180 godzin dydaktycznych), odbycia 3-miesięcznego stażu zawodowego w pełnym wymiarze czasu pracy (tj. 7 godz./dzień) oraz podjęcia zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy.

W RAMACH PROJEKTU OFERUJĄ:
- Indywidualną diagnozę potrzeb i potencjału społeczno-zawodowego (2 x 1,5 godz. zeg./osobę).
- Trening kompetencji i umiejętności społecznych (32 godz. dyd./grupę).
- Poradnictwo psychologiczne (2 godz. zeg./osobę) oraz prawne/obywatelskie (2 godz. zeg./osobę).
- Poradnictwo zawodowe (32 godz. dyd./grupę).
- Szkolenia (180 godz. dyd./grupę):

Projektowanie stron www,
Organizacja usług gastronomicznych z obsługą kasy fiskalnej,
Opiekun osób starszych,
Kadry i płace,
Sprzedaż internetowa.
- Pośrednictwo pracy (min. 3 godz. zeg./osobę)
- 3 -miesięczne płatne staże zawodowe.

PONADTO  ZAPEWNIA:
• stypendium szkoleniowe w wysokości 7 zł/godzinę szkolenia*;
• stypendium stażowe w wysokości 1900 zł/miesiąc*;
• zwrot kosztów przejazdu (dla osób dojeżdżających spoza miejscowości, w której są świadczone usługi)
• materiały szkoleniowe (skrypty);
• catering w postaci ciepłych posiłków oraz przerw kawowych w czasie zajęć grupowych;
• ubezpieczenie NNW na czas szkolenia i stażu.
 *koszt całkowity uwzględniający składki płatnika i ubezpieczonego

Zgłoszenia można składać  w biurze  projektu (Lublin, ul. Narutowicza 57/4,  20-016 Lublin) codziennie w godz. 8-16. Zgłoszenia można również przesyłać pocztą na adres biura.
Szczegółowe informacje i dokumenty zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej www.ffi.org.pl, pod numerami telefonów 81 532 10 30, 519 310 560.


Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza